فنر کششی

فنر کششی

فنر های کششی  که وظیفه خود را با تحت کشش قرار گرفتن یا اعمال نیرو به قلابها به انجام می رسانند که اغلب اینگونه فنرها با دستگاه های پیشرفته که دارای سیستم کنترلی دقیقی هستند(CNC) .به صورت کامل تولید میگردد. این فنر ها بر اساس مشخصات و با رعایت موارد ذیل تولید می گردد